Cynhadledd Ymchwil Sgiliau Dysgu/ Teaching Research Skills Conference

Fri 12 July 2019
Friday 12 July 2019
8:30 AM - 3:30 PM
Ended

Please scroll down for text in English.

Mae’n ddrwg gennym fod rhywfaint o’r testun a’r cwestiynau yn Eventbrite ar gael yn Saesneg yn unig.

Os ydych chi eisiau cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn ond ddim eisiau defnyddio Eventbrite i wneud hynny, anfonwch ebost at socsi-events@caerdydd.ac.uk

Gwahoddir athrawon a chydlynwyr Bagloriaeth Cymru i ddigwyddiad datblygu sgiliau 1 diwrnod sy'n rhad ac am ddim. Nod y digwyddiad yw gwella hyder staff wrth gyflwyno’r dystysgrif her sgiliau. Yn benodol, ar sail yr adborth o ddigwyddiadau blaenorol, bydd cynhadledd eleni'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau rhifyddol ar gyfer ymchwil.

Mae rhaglen y gynhadledd wedi'i datblygu gan academyddion Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth ag athrawon ymgynghorol. Bydd gan gynadleddwyr gyfle i fynd i 5 o weithdai yn ystod y diwrnod. Bydd y gweithdai yn rhoi'r cyfle i ddirprwyon ddysgu mwy am sut i ddadansoddi a dehongli data rhifyddol.

Mae'r gynhadledd ar agor i athrawon sy'n addysgu dulliau ymchwil, naill ai'n rhan o'r Dystysgrif Ger Sgiliau, neu'r Prosiect Cymwysterau Estynedig.

Mae'r gynhadledd hon i athrawon wedi'i hariannu gan y consortia rhanbarthol, Gonsortiwm Canolbarth y De a'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg. Mae croeso i athrawon o bob rhan o’r DU ddod i'r digwyddiad, ond rhoddir blaenoriaeth yn y lle cyntaf i athrawon o ysgolion o fewn CSC ac EAS.

Bydd y gynhadledd drwy gyfrwng y Saesneg.

Ffocws: Datblygu sgiliau mathemategol ar gyfer ymchwil

Cynulleidfa: Yn bennaf ar gyfer athrawon tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru, ond mae’r digwyddiad yn agored hefyd i’r rhai sy’n addysgu’r Cymhwyster Prosiect Estynedig neu sydd â diddordeb mewn cynnal eu prosiect ymchwil eu hunain.

Diogelu Data:

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn rhoi caniatâd i ni brosesu eich data. Mae gennych yr hawl i newid eich meddwl a gwrthod rhoi eich caniatâd i ni brosesu eich data ar unrhyw adeg (cysylltwch â socsi-events@caerdydd.ac.uk).

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data'r Brifysgol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i rannu diweddariadau â chi cyn y Gynhadledd Ymchwil Sgiliau Dysgu, ac er mwyn hwyluso eich profiad o'r digwyddiad hwn. Yn dilyn y Gynhadledd Ymchwil Sgiliau Dysgu, byddwn hefyd yn cysylltu â chi i gael eich adborth ar eich profiad o'r digwyddiad (does dim rhaid llenwi'r arolwg adborth).

Sylwer y bydd ffotograffau'n cael eu cymryd drwy gydol y digwyddiad. Caiff y rhain eu defnyddio i hyrwyddo'r digwyddiad a digwyddiadau yn y dyfodol.

Bydd gwybodaeth yn cael ei chadw am un flwyddyn ar ôl dyddiad y digwyddiad.

Rydym yn defnyddio Eventbrite i brosesu gwybodaeth am unigolion sy'n cofrestru ar gyfer ein digwyddiadau. Gallwch ddarllen polisi preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent yn rheoli data defnyddwyr: https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-eu-data-protection

Bydd data cyfanredol dienw yn cael ei rannu mewn adroddiad cryno â CBAC, y Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg, a Chonsortiwm Canolbarth y De. Ni fydd data unigolion a manylion personol yn cael eu rhannu. 

Parcio: https://www.caerdydd.ac.uk/business-school/about-us/facilities

Mae lleoedd parcio yn y lleoliad i ddeiliaid trwydded yn unig. I gadw lle i barcio a threfnu mynediad drwy’r rhwystr, cysylltwch â Diogelwch drwy ffonio 029 2087 9092 / 029 2087 4445 neu ebostio carparking@caerdydd.ac.uk

Ceir 2 le parcio hygyrch wrth ochr Adeilad Aberconwy, nesaf at y fynedfa ochr. Nid oes angen mynd trwy rwystrau i gyrraedd y mannau hyn. Ceir 7 lle parcio hygyrch yn y maes parcio y tu ôl i Adeilad Aberconwy. Ceir mynediad at y maes parcio hwn drwy rwystr, sy’n agor gyda cherdyn Prifysgol wedi’i ddilysu.

Cystadleuaeth Posteri Ymchwil Myfyrwyr:

Gwahoddir cynadleddwyr i gyflwyno posteri ymchwil i’r gystadleuaeth posteri ymchwil myfyrwyr. Bydd angen ebostio’r posteri yn uniongyrchol at Charlotte Brookfield (brookfieldc@caerdydd.ac.uk) cyn canol dydd, ddydd Gwener 7 Mehefin. Cystadleuaeth ar gyfer posteri ymchwil myfyrwyr gorau CA4 a CA5 yw hon. Cyflwynwch eich ceisiadau fel pdf A1. Caiff y posteri sydd ar y rhestr fer eu hargraffu a’u harddangos yn y Gynhadledd Ymchwil Sgiliau Dysgu ar ddydd Gwener 12 Gorffennaf. Gwahoddir y myfyrwyr ar y rhestr fer o bob categori i ddod i’r gynhadledd i seremoni wobrwyo fer. Gall y posteri fod yn seiliedig ar ymchwil a wnaed yn rhan o’r Dystysgrif Her Sgiliau neu o brosiect EPQ. Academyddion o Brifysgol Caerdydd fydd yn beirniadu’r posteri.

================

We apologise that some of the text and questions in Eventbrite are not available in Welsh.

If you want to register for this event but do not want to use Eventbrite to do so, please email socsi-events@cardiff.ac.uk

Welsh Baccalaureate teachers and coordinators are invited to attend a free one day skills development event which aims to improve the confidence of staff in delivering the skills challenge certificate. Specifically, based on feedback from previous events, this year’s conference will focus on the development of numeracy skills for research.

The conference programme has been developed by Cardiff University academics in partnership with advisory teachers. Delegates will have the opportunity to attend 5 workshops during the day. The workshops will give delegates the opportunity to learn more about how to analyse and interpret numerical data.

The conference is open to teachers delivering research methods teaching, either as part of the Skills Challenge Certificate, or the Extended Qualification Project.

This teacher conference is funded by CSC and EAS regional consortia. Teachers from across the UK are welcome to register to attend, however priority will be given in the first instance to teachers from schools within CSC and EAS.

The conference will be in the medium of English.

Focus: Developing numeracy skills for research

Audience: Primarily aimed at Welsh Baccalaureate Skills Challenge certificate teachers, however, the event is also open to those who teach the Extended Project Qualification or are interested in undertaking their own research project.

Data Protection:

By registering for this event you are providing us with consent to process your data. You have the right to withdraw your consent to the processing at any time (please contact socsi-events@cardiff.ac.uk).

The information provided by you will be held by Cardiff University in accordance with the University's Data Protection Policy. We will use this information to provide you with updates prior to the Teaching Research Skills Conference and to facilitate your Teaching Research Skills Conference experience. Following the Teaching Research Skills Conference, we will also contact you to seek feedback about your Teaching Research Skills Conference experience (response to the feedback survey is optional).

Please note that photos will be taken throughout the event. These will be used to promote the event and future events.

Information will be retained until one year after the date of the event.

We are using Eventbrite to process information about individuals who sign up to our events. You can review Eventbrite’s privacy policy to find out how they manage user data: https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-eu-data-protection

Anonymised aggregate level data will be shared in a summary report with the WJEC, EAS and CSC. Individual, unanonymised data will not be shared. 

Parking: https://www.cardiff.ac.uk/business-school/about-us/facilities

Parking spaces at the venue are for permit holders only. To reserve a parking space and arrange entry through the barrier please contact Security on 029 2087 9092 / 029 2087 4445 or email carparking@cardiff.ac.uk

There are 2 accessible parking bays at the side of the Aberconway Building, next to the side entrance. There is no barrier to access these spaces. There are 7 accessible parking bays in the car park behind the Aberconway Building. Access to this car park is through a barrier, operated with a validated University card.

Student Research Poster Competition:

Delegates are invited to submit student research posters to the student research poster competition. Posters need to be emailed directly to Charlotte Brookfield (brookfieldc@cardiff.ac.uk) before midday on Friday 7th June. There will be a competition for the best KS4 and best KS5 student research poster. Please submit entries as an A1 pdf. The shortlisted posters will be printed and displayed at the Teaching Research Skills Conference on Friday 12th July. The shortlisted students from each category will be invited to attend the conference for a short awards ceremony. The posters can be based on research completed as part of the Skills Challenge Certificate or from an EPQ project. The posters will be judged by academics from Cardiff University.

1098 Views - 13/07/2019 Last update
business education
Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd/ Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre
Colum Road, Caerdydd/ Cardiff, Wales, United Kingdom


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

Colum Road, Caerdydd/ Cardiff, Wales, United Kingdom

Browse other venues in Cardiff
Discover now

The best nearby experiences from our partners

Get your guide
Viator
WhitLocals
Tiqets
Musement
bed egges

Discover more events in Cardiff
Discover nowCanolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd/ Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre
Colum Road, Caerdydd/ Cardiff, Wales, United KingdomAre you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
 
 
 
 
Your changes have been saved.